Warunki współpracy

Archiwum

Dokumentacja techniczna na którą powołuje się Zamawiający w zapytaniach ofertowych odnoszących się do projektów stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z powyższym w celu jej uzyskania Wykonawca musi złożyć pisemny wniosek wraz z dołączoną i podpisaną przez osoby upoważnione umową o zachowaniu poufności.

Wszelkie prawa majątkowe do przekazanej dokumentacji przysługują wyłącznie MODERTRANS POZNAŃ Sp. z o.o. Przekazywanie, powielanie, wykorzystywanie w inny sposób tych dokumentów oraz informowanie o ich treści bez pisemnej zgody MODERTRANS POZNAŃ Sp. z o.o. jest zabronione. Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 r. Nr 49 poz. 508 z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).